Silan Logo Silan Suprême

Privacy Policy

 

1. Všeobecné údaje

Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, SR, IČO: 17 324 246, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1413/B (ďalej ako Henkel) rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi jej webové sídlo. Radi by sme vás na tomto mieste informovali, aký typ údajov Henkel zhromažďuje a ako s nimi nakladá. Takisto sa dozviete, ako si môžete overiť presnosť týchto údajov a ako zariadiť, aby ich spoločnosť Henkel trvalo odstránila. Údaje sa zhromažďujú, spracúvajú a využívajú v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov toho štátu, v ktorom sídli oddelenie zodpovedajúce za ich spracúvanie. Spoločnosť Henkel podniká všetky kroky, aby zabezpečila dodržiavanie týchto predpisov.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na webové stránky, na ktoré je možné vstúpiť pomocou hypertextových odkazov z webového sídla spoločnosti Henkel.

2. Zhromažďovanie, spracúvanie a využívanie osobných údajov

Údaje týkajúce sa konkrétnej osoby zhromažďujeme s cieľom spracúvania a využitia iba v prípade, že sa daná osoba dobrovoľne rozhodne tieto údaje zadať alebo na to poskytne svoj výslovný súhlas. Ak tak urobí, súhlasí s ďalej uvedenými podmienkami používania.

Pri návšteve nášho webového sídla sa na našich serveroch automaticky ukladajú určité údaje, ktoré slúžia na správu systému, monitorovanie štatistických ukazovateľov alebo zálohovanie. Ide o názov vášho poskytovateľa internetu, v niektorých prípadoch aj o vašu IP adresu, verziu vášho prehliadača, operačný systém počítača použitého na prehliadanie nášho webového sídla, webové sídlo, z ktorého ste naše webové sídlo navštívili, webové stránky, ktoré si prezeráte, zatiaľ čo ste na našom webovom sídle, a prípadne kľúčové slová, ktoré ste použili pri hľadaní nášho webového sídla. V závislosti od okolností je možné z týchto údajov vyvodiť závery o určitých návštevníkoch nášho webového sídla. V tejto súvislosti, sa ale nepoužívajú žiadne osobné údaje. Ak sa používajú, sú získané výhradne anonymne. V prípade, že Henkel odovzdáva údaje externým poskytovateľom služieb, platia také technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručia, že tento prenos prebehne v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov.

Ak nám dobrovoľne poskytnete svoje osobné údaje, nebudeme ich používať, spracúvať ani prenášať inak, než to povoľujú zákonné predpisy alebo tak, ako stanovíte vo svojom vyhlásení o súhlase. Vaše údaje budeme navyše prenášať iba v prípade, ak to bude vyžadovať úradný alebo súdny príkaz.

Všetky zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke. Vďaka tomu sa môžete kedykoľvek informovať o tom, aké údaje uchovávame a ako ich zhromažďujeme a využívame.

3. Zabezpečenie

Henkel bude uchovávať vaše údaje bezpečne a podnikne všetky bezpečnostné opatrenia, aby ich ochránil proti strate, zneužitiu alebo zmenám. Zmluvní partneri spoločnosti Henkel, ktorí majú prístup k údajom o vás, aby vám mohli poskytovať svoje služby v mene skupiny Henkel, sa zmluvne zaviazali zachovávať mlčanlivosť a nepoužívať tieto údaje na žiadne iné účely. V niektorých prípadoch bude nevyhnutné odovzdať vaše otázky či požiadavky pridruženým spoločnostiam skupiny Henkel. Aj v takýchto situáciách sa bude s údajmi zaobchádzať ako s dôvernými.

4. Osobné údaje detí

Henkel si nepraje zhromažďovať údaje o deťoch mladších ako 14 rokov. V nevyhnutných prípadoch Henkel na vhodných miestach dieťa upozorní na skutočnosť, že by nemalo spoločnosti Henkel zasielať žiadne osobné údaje. Žiadame rodičov alebo zákonných zástupcov, aby sa v prípade, keď zistia, že dieťa v ich starostlivosti poskytlo spoločnosti Henkel svoje osobné údaje, obrátili na nižšie uvedenú adresu (pozri bod 7 nižšie), ak chcú, aby boli tieto údaje odstránené. Na základe toho bezodkladne zabezpečíme ich trvalé odstránenie.

5. Súbory cookie

Viac informácií o cookies, ktoré sa používajú na tomto webovom sídle, nájdete v zásadách používania súborov cookie.

6. Sledovanie využívania webu

(1) Táto aplikácia využíva analytickú službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. (ďalej len Google). Softvér obsahuje token, ktorý umožňuje spoločnosti Google analyzovať vaše používanie tohto webového sídla, podobne ako funkcia súborov cookie. Google používa získané informácie na rozbor všeobecného využívania aplikácie, generovanie zostáv o aktivite aplikácie a poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa využívania aplikácie alebo internetu pre skupinu Henkel. V členských štátoch Európskej únie alebo v iných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru Google najskôr skráti vašu IP adresu. IP adresa odovzdaná v rámci činnosti aplikácie Google Analytics nie je nijako spojená s inými dátami spoločnosti Google.

Každý návštevník nášho webového sídla má možnosť odmietnuť zhromažďovanie a ukladanie údajov pre budúcnosť. Ak tak chcete urobiť, kliknite na odkaz a stiahnite si deaktivačné rozšírenie. Len čo si rozšírenie stiahnete a nainštalujete, program informuje Javascript (ga.js), aby v budúcnosti nezhromažďoval žiadne informácie o návšteve tohto webového sídla.

Prípadne (pri prehliadaní z mobilného zariadenia) môžete kliknutím na tento odkaz odmietnuť zhromažďovanie údajov v budúcnosti (odmietnutie sa vzťahuje len na túto doménu a prehliadač, ktorý momentálne používate). V tomto prípade sa nainštaluje "opt-out" cookie. Ak vo svojom prehliadači vymažete súbory cookie, budete musieť na odkaz kliknúť znova.

Ďalšie informácie o analytických službách Google Analytics nájdete v sekcii o službách ochrany dát Google Analytics na adrese http://www.google.com/intl/de/policies/.

(2) Používame službu DoubleClick od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Montain View, CA 94043, ktorá zabezpečuje zobrazovanie relevantných reklám. S týmto cieľom sa používajú súbory cookie, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje. Na generovanie týchto cookies sa tiež používa vaša IP adresa. Súbory cookie DoubleClick využívajú pseudonymné identifikačné číslo pridelené vášmu prehliadaču na sledovanie reklám na obrazovke a reklám, ktoré vás zaujmú. Vďaka tomu môžu Google a jeho partnerské stránky zobrazovať reklamy na základe predchádzajúcich návštev stránok Henkel alebo iných webových stránok. Google prenáša informácie získané zo súborov cookie DoubleClick a ukladá ich na serveri.

Údaje sa prenášajú tretím stranám iba v súlade so zákonnými predpismi alebo na základe zmluvy o spracúvaní údajov. Vstupom na webové sídlo spoločnosti Henkel súhlasíte s využívaním vyššie uvedených údajov a opísaným spracúvaním zo strany Google. Každý používateľ môže zabrániť ukladaniu súborov cookie v nastavení svojho prehliadača. Ak všeobecne súhlasíte s používaním súborov cookie, avšak nechcete, aby sa používali cookie DoubleClick, z tohto odkazu si stiahnite plug-in prehliadača na deaktiváciu služby DoubleClick od Google a nainštalujte si ho.

7. Vaše otázky a žiadosti; referent pre ochranu údajov

Uložené údaje Henkel natrvalo odstráni po uplynutí zákonnej alebo zmluvne stanovenej lehoty, prípadne ak ich už nebude potrebovať. Každý požívateľ môže samozrejme kedykoľvek požiadať o odstránenie údajov vzťahujúcich sa na jeho osobu a taktiež je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním alebo spracúvaním svojich osobných údajov (toto odvolanie má účinnosť aj do budúcnosti). V takýchto prípadoch, alebo ak máte iné priania alebo otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, pošlite e-mail alebo list nášmu pracovníkovi pre ochranu osobných údajov Martinovi Chamkovi, na adresu HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, (e-mail: martin.chamko@henkel.com). Prostredníctvom tejto kontaktnej osoby sa na nás môžete obrátiť aj vtedy, ak chcete vedieť, či máme uložené vaše osobné údaje a prípadne aké. Budeme sa snažiť, aby sme vám vyšli v ústrety čo najskôr.